11.09 Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling

11.9.2022

Uddrag af Vedtægterne§ 9 Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender ...


Den nuværende bestyrelse kender pr. 10.9.2022 til disse personers kandidatur til den nye bestyrelse:


  • Mogens W. Brolin (På valg 2022 som formand, genopstiller)
  • Thomas Gravgaard (Kasserer, ikke på valg)
  • Søren Gravgaard (Næstformand)
  • Benny Nordstrøm (Indtrådt efterår 2021, fra suppleant-rolle, udtræder)
  • Peter Frank (På valg 2202, genopstiller)
  • Dennis Sylvest (På valg 2022, genopstiller)
  • Oliver Henriksen (Udtræder 2022)
  • Emma Holm Kristiansen (Ny bestyrelses-kandidat, instruktør)

  • Randi Fabricius (Ny bestyrelses-kandidat, Forælder)
  • Nye kandidater er velkomne


------------------------------------------------


Om valg til Bestyrelsen, uddrag af Vedtægterne


§ 13 Bestyrelsen:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden ...


Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, og yderligere 3-7 medlemmer, som alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.  Formanden og yderligere optil 3  bestyrelses-medlemmer er på valg i lige år, medens kassereren og yderligere optil 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, så tilnærmelsesvist halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. 


Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf. § 9.


Formand og kasserer, som begge skal være myndige, vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer derudover sig selv med mindst også en næstformandsrolle, som kan varetages af kassereren. Næstformanden leder bestyrelsen ved formandens midlertidige forfald. 


En suppleant, der er valgt på Generalforsamlingen, træder ind i bestyrelsen i stedet for et bestyrelsesmedlem, som har varigt forfald.