23.09 Generalforsamling 23

Ordinær Generalforsamling

23.9.2023

Uddrag af Vedtægterne§ 9 Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender ...


Den nuværende bestyrelse kender pr. 13.5.2023 til disse personers kandidatur til den bestyrelse, der skal vælges 23.9.2023:


  • Mogens W. Brolin (Fortsætter, Formand, ikke på valg)
  • Thomas Gravgaard (Kasserer, genopstiller)
  • Søren Gravgaard (fortsætter, Næstformand, ikke på valg)
  • Peter Frank (fortsætter, ikke på valg)
  • Dennis Sylvest (Udtræder)
  • Randi Fabricius (Udtræder)
  • Emma Holm Kristiansen (fortsætter, ikke på valg)  • Benny Nordstrøm (Genopstiller som revisorr)


------------------------------------------------


Om valg til Bestyrelsen, uddrag af Vedtægterne


§ 13 Bestyrelsen:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden ...


Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, og yderligere 3-7 medlemmer, som alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.  Formanden og yderligere optil 3  bestyrelses-medlemmer er på valg i lige år, medens kassereren og yderligere optil 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, så tilnærmelsesvist halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. 


Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf. § 9.


Formand og kasserer, som begge skal være myndige, vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer derudover sig selv med mindst også en næstformandsrolle, som kan varetages af kassereren. Næstformanden leder bestyrelsen ved formandens midlertidige forfald. 


En suppleant, der er valgt på Generalforsamlingen, træder ind i bestyrelsen i stedet for et bestyrelsesmedlem, som har varigt forfald.